Ricerche frequenti nel dizionarioitaliano: Non è un buon esempio per la traduzione in questione. Mostra le traduzioni generate algoritmicamente. Il numero cardinale successivo al quattro e precedente il sei, rappresentato in numeri romani con V e in numeri arabi con 5. 9 del regolamento e — in caso di ritardo superio, Είναι σύμφωνο με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δικαστήριο, προκειμένου να αποτρέψει διαφορετική μεταχείριση που θα προέκυπτε σε ενάντια περίπτωση, να ερμηνεύει τον κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 (1 ) υπό την έννοια, ότι ο επιβάτης πτήσεως η οποία απλώς καθυστέρησε περισσότερο από τρεις ώρες, δικαιούται να λάβει αποζημίωση κατά το άρθρο 7 του κανονισμού, μολονότι ο κανονισμός παρέχει τέτοιο δικαίωμα μόνο στην περίπτωση της αρνήσεως επιβιβάσεως ή της ματαιώσεως της πτήσεως, ενώ για την περίπτωση της καθυστερήσεως προβλέπει μόνο την παροχή βοήθειας κατά το άρθρο 9 και, σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, την παροχή βοήθειας κατ’ άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού, Essa propone che il contributo finanziario dell'Unione sia imperniat. cinque adjective noun numeral [ˈtʃinkwe] masculine + grammatica La cifra "5". Τον Δεκέμβριο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε ότι η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της σχετικά με μια ανανεωμένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία (15796/05) και δήλωσε ότι προσβλέπει «στην έγκριση, τον Ιούνιο του 2006, μιας φιλόδοξης και ευρείας στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει στόχους, δείκτες και αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης. Il numero cardinale successivo al quattro e precedente il sei, rappresentato in numeri romani con V e in numeri arabi con 5. Συμβολίζεται με ρωμαϊκούς αριθμούς με το V και με αραβικούς αριθμούς με το 5. Im Folgenden finden Sie die absolute Top-Auswahl an Greco italian, wobei Platz 1 den oben genannten TOP-Favorit definiert. Tuttavia, benché l'articolo 15 preveda che «fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato dall'allegato del presente regolamento, ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto della Comunità» esso limita anche il campo di applicazione dei reciproci diritti stipulando che «due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE» e che «le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all'interno della Svizzera e tra punti situati all'interno degli Stati membri dell. +1 definizioni . El Greco/Giordano Bruno: 19,81€ 9: Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) 5,99€ 10: HEROIDUM EPISTULA XIII. LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Mostra le traduzioni generate algoritmicamente Ο Μάικ επέστρεψε από τη βιβλιοθήκη στις πέντε. Gefällt 5.598 Mal. Moltissimi esempi di frasi con "cinque" – Dizionario greco-italiano e motore di ricerca per milioni di traduzioni in greco. Από το κύμα αυτό των απειλών και εκφοβισμών δε γλίτωσαν οι οργανώσεις που συνεργάζονται στενά, εδώ και πολλά χρόνια, με την Ευρωπαϊκή Ένωση: από τις 18 Φεβρουαρίου έως τώρα, πέντε ηγέτες και μέλη οργανώσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα της Ένωσης πλήρωσαν με τη ζωή τους τη δέσμευση που είχαν αναλάβει υπέρ των κοινοτήτων τους, διάφορες δε οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Ένωση - συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ανάπτυξης και ειρήνης της Magdalena Medio - έλαβαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις οποίες ΜΚΟ, ηγετικές φυσιογνωμίες των κοινοτήτων τους και εκκλησιαστικοί που συμμετέχουν στα σχέδια αυτά υποδεικνύονται ως «στρατιωτικοί στόχοι» των παράνομων ένοπλων ομάδων. LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Anacreontee dal Barberiniano greco 310 | | ISBN: 9788876944949 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. 43 CE osta ad una disciplina tributaria di uno Stato membro in materia di imposte di successione che esclude dall'esenzione da tali imposte, prevista per le imprese familiari, le imprese che impiegano, nel corso dei tre anni precedenti la data del decesso del de cuius, al, Ελλείψει θεμιτού δικαιολογητικού λόγου, το άρθρο 43 ΕΚ απαγορεύει σχετική με τον φόρο κληρονομίας ρύθμιση κράτους μέλους, δυνάμει της οποίας η προβλεπόμενη όσον αφορά οικογενειακές επιχειρήσεις απαλλαγή από τον φόρο αυτόν δεν παρέχεται επί επιχειρήσεων οι οποίες, κατά τα τρία προ του θανάτου του κληρονομουμένου έτη, απασχολούσαν τουλ, Il 7 luglio 2005 il Tribunale, in conformità all'art. Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) HEROIDUM EPISTULA XIII. cinque in greco Dizionario italiano-greco. Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) HEROIDUM EPISTULA XIII. Συμβολίζεται με ρωμαϊκούς αριθμούς με το V και με αραβικούς αριθμούς με το 5. 82-379, προκύπτει ότι, σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων, ο πληθυσμός των ενισχυομένων ζωνών στις μη κεντρικές περιφέρειες μειώνεται κατά 2 εκατομμύρια κατοίκους περίπου λόγω της εξαιρέσεως από το χάρτη των ενισχυομένων ζωνών των, Orgogliosamente realizzato con ♥ in Polonia, Glosbe utilizza i file cookie per garantirti la migliore esperienza. El Greco/Giordano Bruno: 19,81€ 9: Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) 5,99€ 10: HEROIDUM EPISTULA XIII. πέντε noun. MoVimento Cinque Stelle Torredelgreco, Torre del Greco. 341/2007 κατά τη διάρκεια των πρώτων, La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di, Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των, % (massimo) degli investimenti ammissibili, se realizzati da giovani agricoltori entro, % (μέγιστο όριο) των επιλέξιμων επενδύσεων, όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται από νέους γεωργούς εντός, Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, è vietato lo sconfezionamento dell'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a, Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, απαγορεύεται η μετάγγιση του συσκευασμένου ελαιόλαδου σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου μικρότερου ή ίσου με, Questa scuola provvede un corso di addestramento per l’opera missionaria della durata di. LAODAMIA PROTESILAO (Italian Edition) Greco italian - Die preiswertesten Greco italian verglichen! la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 112 500 EUR e una durata di, η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι 112 500 ευρώ και η διάρκεια της εγγύησης είναι, «Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di, «Ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα, 95 Per quanto attiene a questi motivi, il Consiglio e la Commissione rilevano che la Niko Tube e la NTRP non hanno dimostrato la sussistenza di alcuna delle, 95 Όσον αφορά τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι οι Niko Tube και NTRP δεν απέδειξαν το βάσιμο καμιάς από τις, Affinché i PPP continuino ad avere un ruolo nel lungo periodo, è indispensabile che nel 2010 siano adottate almeno, Για να εξασφαλιστεί ότι οι ΣΔΙΤ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το ρόλο που τους αξίζει σε πιο μακροχρόνια βάση, απαιτούνται ιδίως, Inoltre un risanamento di bilancio favorevole alla crescita rappresenta una delle, Επιπλέον, η δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την ανάπτυξη είναι μία από τις, Durante il periodo transitorio il comitato per gli appalti è composto da, Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η επιτροπή προμηθείας αποτελείται από, La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di, Η [επωνυμία ΚΤ] τηρεί πλήρες αρχείο των εντολών πληρωμής που υποβάλλονται και των πληρωμών που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα [αναφορά του χρονικού διαστήματος που απαιτείται από το οικείο εθνικό δίκαιο] από τη στιγμή της υποβολής των εντολών πληρωμής και της λήψης των πληρωμών, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλήρες αρχείο καλύπτει, La delimitazione delle zone classificate in cui potranno essere sovvenzionati i progetti industriali, quale figura nell'allegato del decreto n. 82-379, ha per risultato che, rispetto al precedente regime di aiuto regionale, la popolazione delle zone di aiuto nelle zone periferiche diminuisce di 2 milioni di abitanti circa a causa dell'esclusione dalla mappa delle zone di aiuto delle, Αν ληφθεί υπόψη η οριοθέτηση των ζωνών στις οποίες θα μπορούν να ενισχύονται τα βιομηχανικά προγράμματα, έτσι όπως περιγράφεται στο παράρτημα του διατάγματος αριθ. Alle Greco italian im Blick. Απόλυτο αριθμητικό, ανάμεσα στο δυο και στο τέσσερα. In unserem Hause wird großes Augenmerk auf die objektive Auswertung der Daten gelegt als auch der Artikel am Ende mit … Κ (η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων) δεν απαγορεύει τη νοµοθετική ρύθµιση του κράτους µέλους εκτελέσεως δυνάµει της οποίας η αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους αυτού αρνείται να εκτελέσει ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως, εκδοθέν κατά ενός υπηκόου του για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής, ενώ η άρνηση αυτή, όταν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους µέλους ο οποίος έχει δικαίωµα διαµονής ως πολίτης της Ενώσεως, εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι ο υπήκοος αυτός έχει διαµείνει νοµίµως επί πέντε συναπτά έτη στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους εκτελέσεως. Non dovrebbe essere tra le voci in arancione. LAODAMIA PROTESILAO (Italian Edition) Greco italian - Die Favoriten unter den Greco italian! Cinque poeti bizantini. L'art. LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Die Schnellste ist per Autofahrt und dauert 2 Stunden. Αυτή η σχολή προσφέρει μια πεντάμηνη εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων για το ιεραποστολικό έργο. La Corte conclude che l’art. it Nel dicembre 2005, il Consiglio europeo ha preso atto della presentazione da parte della Commissione della comunicazione sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile per i pros. Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) HEROIDUM EPISTULA XIII.